Dějiny národního hospodářství VI

VŠB-EkF - logo

Otázky z Tezí k přednáškám předmětu dějiny národního hopodářství 6. část.
Verze PDF.

VI. Vývoj Československé ekonomiky 1945 -1948

Obsah 6. části
 • Jak vypadala nová politická reprezentace nového poválečného Československa?
  K moci se dostala Národní fronta což byla koalice 6 stran (KSČ, národní socialisté, lidovci, sociální demokraté, Demokratická strana Slovenska a KS Slovenska). Do politiky nebyla vpuštěna pravice.
 • Co to byl Košický vládní program?
  Byl to vládní program přijatý dne 5.4.1945 v Košicích, hlavním cílem bylo dokončit osvobození ČSR , zlikvidovat následky války a obnovit národní hospodářství.
 • Charakterizuj ekonomickou část Košického vládního programu
  Hlavním cílem bylo zajištění majetku cizích a tuzemských Němců a Maďarů, domácích zrádců a kolaborantů, dále byl zajištěn majetek, který dosud byl v držbě, správě, nebo nájmu Němců, Maďarů, kolaborantů a zrádců. Týkalo se to jak zemědělství tak průmyslu.
 • Co to byly národní správy?
  Dohlížely na, majetek který byl zabaven Němcům, Maďarům, zrádcům a kolaborantům.
 • Jak proběhla 1 etapa pozemkové reformy v ČSR?
  Na základě Benešova dekretu z 21.6.1945 byl zabaven veškerý zemědělský majetek (pole + lesy, zvířata …) Němcům, Maďarům, zrádcům a kolaborantům.

 • Jak vypadala hospodářská situace v ČSR po skončení 2. světové války?
  Situace nebyla dobrá, ale byla nejlepší ze všech zemí střední Evropy. Výroba byla značně redukovaná, někde se docela zhroutila. Objem průmyslu poklesl na 50% roku 1938. Produktivita práce poklesla. Chybělo výrobní zařízení, nebo bylo zničeno. Průmysl měl akutní nedostatek surovin a energie. Bylo třeba převést válečnou výrobu na mírovou.
 • Co to byla Národní fronta a kdy byla ustanovená?
  Byla založena v březnu 1945. Byla to koalice politických stran (KSČ, sociální demokraté, lidovci, česká strana národně sociální, Demokratická strana, KS Slovenska). Měla nejvyšší rozhodovací moc.
 • Co to byly národní správy, kdy vznikly a co bylo jejich úkolem?
  Byly založeny Benešovým dekretem v květnu 1945, Bylo to dočasné opatření vynesené na základě Košického programu, měly za úkol zabezpečovat správu zkonfiskovaného majetku Němců, Maďarů, zrádců a kolaborantů.
 • Jaké byly hlavní cíle poválečné měnové reformy v ČSR v r. 1945?
  Hlavním cílem bylo vyřadit inflační přebytek znehodnoceného oběživa
 • Co to byla UNRRA a kdy pracovala?
  Byla to mezinárodní organizace – Správa spojených národů pro hospodářskou pomoc a obnovu. Vznikla v roce 1943, pomáhala státům poškozeným 2. sv válkou. Skončila 30.6.1947
 • Co přinesla akce UNRRA Československu?
  Dodávala potraviny, oděvy, spotřební zboží, průmyslová zařízení, zemědělské zdroje, dopravní prostředky, zdravotnické zařízení a léčiva. To vše zdarma.
 • Charakterizuj znárodňovací dekrety prezidenta republiky.
  V říjnu 1945 byly vydány znárodňovací dekrety. Byly znárodněny doly, některé prům. Podniky, potravinářské podniky, akciové banky a soukromé pojišťovny. Byly vyhlášeny 28.10.1945. Rozsah znárodnění se v jednotlivých oblastech hospodářství lišil, v oblasti státního zájmu bylo znárodněno vše..
 • Co to byly průmyslové konfiskáty?
  Byly to podniky a firmy pod národní správou, na které se nevztahovala kritéria znárodnění.
 • Co to je třísektorová ekonomika?
  V této ekonomice existují 3 sektory – veřejný sektor (podniky, které vlastnil stát), soukromopodnikatelský sektor (menší a malé podniky) a malovýroba
 • Co bylo obsahem 1. etapy pozemkové reformy po r. 1945?
  Zabrání zemědělského majetku Němcům, Maďarům, kolaborantům a zrádcům. Šlo jak o půdu tak zvířata a hosp. Budovy.

 • Jak a proč byl proveden odsun německého obyvatelstva z ČSR?
  Byl to požadavek českého odboje, který byl schválen na Postupimské konferenci v létě 1945. Nejprve následoval tzv. Divoký odsun, který doprovázelo porušování principu humanity a 25.1.1946 byl zahájen centrálně organizovaný odsun. Týkalo se to 2,5 mil Němců.
 • Migrace a reemigrace v prvních měsících po válce
  Bylo to vracení se osob zavlečených do Německa a reemigrace (zpětná emigrace) krajanů, s vnitřním stěhováním mezi Slovenskem a ČR.

 • Co to byl budovatelský program vlády?
  Byl to vládní program vlády v čele s K. Gottwaldem, která byla jmenována 2.7.1946
 • Co obsahoval budovatelský program?
  Obsahoval hlavní předvolební myšlenky KSČ: vypracovat novou ústavu a zakotvit v ní výsledky poválečných změn, vypracovat dvouletý plán obnovy a rozvoje národního hospodářství na léta 1947-48
 • Jaké byly cíle dvouletky?
  • a) v průmyslu překročit na konci roku 1948 celkovou úroveň výroby z roku 1937 o 10%
  • b) v zemědělství dosáhnout koncem roku 1948 úrovně výroby předválečné.
  • c) ve stavebnictví opatřit potřebný počet bytů, a provést výstavby pro průmysl a zemědělství a opravit komunikace
  • d) v dopravě dosáhnout dopravního výkonu z roku 1937
  • e) vyrovnat hospodářskou úroveň Slovenska
  • f) povznést hospodářsky slabé kraje českých zemí.
 • Čím se dvouletý plán lišil od těch dalších?
  Byl jediný zcela splněn
 • Co představovala 2. etapa pozemkové reformy v ČSR?
  Byl to zábor zemědělské půdy nad 150 ha, nebo veškeré půdy nad 250 ha. Týkalo se to 14 tisíc velkostatkářů. Získaná půda měla být rozdělena mezi žadatele. Tato etapa byla provedena díky Ďurišovým zákonům.
 • Co bylo hlavním úkolem Hradeckého programu?
  4.4.1947 proběhla 3. etapa pozemkové reformy. Podle ní měla být zkonfiskována veškerá půda nad 50 ha, a pokud vlastník na půdě sám nepracoval tak i pod 50 ha.
 • Co to byl Marshallův plán a jaká byla jeho úloha?
  Byla to hospodářská pomoc USA evropským zemím, pomohl urychlit obnovu v západní Evropě, vyhlášen byl v červnu 1947.
 • Přibliž boj o Marshallův plán v ČSR.
  ČSR z počátku projevila zájem o Marshallův plán, ale pod nátlakem SSSR se ho nakonec vzdala. V roce 49 země, které přijaly Marshallův plán dosáhly průmyslové výroby předválečné úrovně.
 • Co to byla tzv. Milionářská dávka?
  Týkala se 35. tisíců milionářů. Byla to snaha o „zdanění“ milionářů, kvůli pokrytí nákladů na výživu obyvatelstva, které způsobily velká sucha a neúroda v roce 1947. Nakonec byla uzákoněna 31.10.1947.

 • Jaké byly důsledky února 1948?
  Komunisté se dostali do čela vedení ČSR. Přebrali vedoucí úlohu ve společnosti. Dosavadní demokracie byla nahrazena diktaturou a podřízení mocenského a řídícího aparátu KSČ
 • Co bylo tzv. Druhé znárodnění a čeho se týkalo?
  Bylo to znárodnění na jaře roku 1948. Týkalo se podniků ve kterých bylo více než 50 zaměstnanců v době od roku 1946. V oborech veřejného zájmu se znárodňovalo vše. Ke konci r. 1948 neexistovaly soukromé podniky s více než 20 zaměstnanci.
 • Výsledky první dvouletky.
  Hlavní úkol dvouletky, dosáhnout nebo překročit předválečnou výrobu, byl splněn.
 • Jakou změnu přinesla dvouletka na Slovensku?
  Na Slovensku byly položeny základy industrializace.
 • Vysvětli termín údernické hnutí.
  Byla to různá hnutí za překročení plánů ve výrobě.

Be Sociable, Share!
  Publikováno 28-8-2006 v 15:44 by Jr · Permalink
  Kategorie: VŠB · Tag: 

  Komentáře