Dějiny národního hospodářství V

VŠB-EkF - logo

Otázky z Tezí k přednáškám předmětu dějiny národního hopodářství 5. část.
Verze PDF.

V. Hospodářský vývoj země po Mnichovu a okupace

Obsah 5. části
 • Které státy podepsaly Mnichovský diktát vůči ČSR a jaké byly přímé důsledky Mnichova?
  Velká Británie, Francie, Itálie, Německo
 • Co bylo kritériem pro stanovení záboru čsl. Území podle rozhodnutí Mnichovské konference?
  Bylo zabráno území, na kterém žilo více než 50% Němců.
 • Které období nazýváme obdobím 2. republiky? (přesné datum)
  30.9.1938 – 16.3.1939
 • Charakterizuj hospodářství v období tzv. Druhé republiky.
  ČSR přišlo o 2/5 průmyslové kapacity, ekonomiky byla oslabena ztrátou hnědouhelné těžby a 1 černouhelné těžby. Ztráta textilního průmyslu. ČSR se dostávala do závislosti na Německu.

 • Jaký je obecný význam slova protektorát?
  Vzít pod ochranu
 • Jak postupovala germanizace čekého hopodářství?
  Germanizace začala v germanizací hospodářství, bylo zavedeno válečné řízení hopodářství
 • Jmenuj hlavní rysy válečného řízeného hopodářství.
  • 1.Rozhodování jednotlivých podniků bylo oslabeno na úkor centrálních ekonomických rozhodnutí
  • 2.Státní řízení cenové a mzdové politiky
  • 3.regulace spotřeby obvatelstva a to co do objemu tak i struktury (zavedení přídělového systému)
  • 4.Rozmísťování pracovních sil prostřednictvím úřadů práce.
  • 5.Zavedení povolovacího systému při vývozu i dovozu a účinná devizová kontrola
 • Jaký byl důsledek zrušení celní hranice mezi Protektorátem a Říší?
  Otevřelo se rozshlé odbytiště, ale vnitřní trh byl zbaven veškeré legální ochrany před německou konkurencí.
 • Co to byla arizace?
  Konfiskace židovského majetku do rukou árijců
 • Jaký je odhad válečných škod?
  430 mld. Předválečných korun
 • Uveď základní znaky fašismu.
  Je to otevřená diktatura antiliberálního a antidemokratického zaměření vycházejícího z rasismu nebo nacionalismu

 • Charakterizuj tzv. Slovenský stát za 2. sv. Války.
  Byl zřízen 14.3.1939 jako maskovaná forma okupace východní části ČSR Slovensko bylo závislé na Říši, což bylo zajištěno tzv. Ochrannou smlouvou.
 • Jaký byl vztah Slovenského státu k Říši?
  Slovensko bylo surovinový a agrární přívěsek Německa

Be Sociable, Share!
  Publikováno 28-8-2006 v 15:39 by Jr · Permalink
  Kategorie: VŠB · Tag: 

  Komentáře