Dějiny národního hospodářství I


VŠB-EkF - logo

Otázky z Tezí k přednáškám předmětu dějiny národního hopodářství 1 část.
Verze PDF.
 • Co bylo typické pro industriální společnost?
  Je založena na rozvoji průmyslové výroby tj. Zapojení strojů do výroby.
 • Jaké pozitivní dopady na rozvoj hospodářství mělo zrušení poddanství?
  Uvolnila se pracovní síla
 • Proč bylo cechovní zřízení brzdou pro hospodářský vývoj monarchie?
  Neexistovala hospodářská soutěž.
 • Co zapříčinilo 1. průmyslovou revoluci a která odvětví s ní byla spojena?
  Bylo to používání parního stroje v průmyslu. U nás Především lehký průmysl: textilní, sklářský a potravinářský
 • S jakými objevy byl spojena 2. prům. Revoluce, která odvětví se začala rozvíjet?
  S objevem nových zdrojů energie: elektřina a výbušné spalovací motory
 • Co je to tzv. Postindustriální společnost?
  Vyšší stupeň industriální společnosti v 40. a 50. letech 20.století

 • Který panovník nastoupil na trůn R-U monarchie v roce 1948?
  František Josef I
 • Kam patřily podle správního rozdělení české země?
  Do rakouské části monarchie (Předlitavsko)
 • Jaké dopady mělo poddanství a kdy k němu v monarchii došlo?
  Uvolnění prcovní síly
 • Uveď důvody zaostalosti R-U jako celku.
  Silné pozice šlechty a ekonomická, národnostní a sociální nesourodost. Nevýhodná geografická poloha.
 • Co bylo období zakladatelské horečky?
  Období kdy vznikalo mnoho soukromých podniků 1867 -1873
 • Kdy začal v monarchii fungovat cyklický vývoj ekonomiky?
  Od roku 1867
 • Kdo byl Albín Bráf?
  Český ekonom, zřídil národohospodářský ústav při České akademii. Byl první profesor národohospodářství na české univerzitě.
 • Kde konkrétně vznikly základy české národohospodářské školy?Na právnické fakultě UK.
 • Co měli společného A. Bráf a F. C. Kampelík?
  Byli to národohospodáři

 • Která odvětví patřila v českých zemích k tradičním?
  V lehkém průmyslu: Textilní, potravinářský (pivovarnictví, cukrovarnictví, slaďařství a lihovarnictví) průmysl a průmysl skla a porcelánu.
 • Proč se v českých zemích začala rozvíjet především odvětví lehkého průmyslu?
  Nebyl zapotřebí velký počáteční kapitál a byla v celku rychlá návratnost investic.
 • Ve kterých odvětvích byl velký podíl domácké práce?
  Ve výrobě skla a porcelánu
 • Na přelomu 19. a 20. stol. Se začala rozvíjet nová odvětví, která?
  Hutnictví železa, kovozpracující průmysl, strojírenský průmysl, elektrotechnický, chemický průmysl.
 • Jaký byl význam těžby uhlí a rozvoje dopravy v druhé polovině 19. stol.?
  Vznik mnoha dolů a rozvoj hutnictví, uhlí vytlačovalo jako zdroj energie dřevo.
 • Kde (regionálně) vznikly základy českého strojírenství?
  Praha, Brno, Plzeň a Ostravsko
 • Které firmy u nás začaly jako první s výrobou automobilů?
  Tatra Kopřivnice, Laurin a Klement, Praga
 • Na co se orientovala chemická výroba před 1. sv. Válkou?
  Výroba barviv, hnojiv, konzervačních látek, léků
 • Která dvě jména jsou spojena s rozvojem využití el. Energie u nás?
  František Křižík a Emil Kolben
 • Jaký hlavní přínos mělo zavedení el. Energie do pohonu strojů?
  Pomohlo k racionálnímu rozmístění strojů podle potřeby výroby. Stroje už nebyly pevně vázány na zdroj energie.
 • Kde vznikaly první elektrárny v českých zemích?
  Většinou je stavěly podniky: hutě, textilky atd. A pak obecní elektrárny, většinou blízko zdrojů paliva.
 • Ve kterých obdobích se dařilo obchodu v monarchii nejlépe?
  V obdobích ekonomické prosperity, například na začátku 20. století

 • Jaký význam mělo přijetí živnostenského zákona r. 1859?
  Téměř každý měl přístup ke všem živnostem. Zaváděl živnostenskou svobodu.
 • Definuj živnostenský řád z r. 1859?
  Je to souhrn norem a pravidel, kterými se řídilo podnikání, určoval, kdo může dostat povolení působit jako podnikatel. Byla to pravidla pro podnikatele
 • Na jakém principu fungoval živnostenský řád, srovnej s dneškem?
  Na ohlašovacím principu, v podstatě stejný s dnešním živ. řádem.
 • Které změny nebo novelizace do r. 1938 patřily k nejvýznamnějším?
  • 1883 – novela, byla připojena 3. kategorie řemeslnických živností, kde musel zájemce předložit potvrzení o způsobilosti.
  • 1885 – upravovala otázky související s pracovními podmínkami dělnictva
  • 1887- upravovala otázku učebního poměru
  • 1902- byly upraveny pasáže o obchodních agentech a podomním prodeji
  • 1918- zkrácení pracovní doby na 8 hodin
 • Co považujeme za živnost?
  Živnost je takové podnikání, které je dovolené, trvalé a provozované pro odbyt, dále musí být samostatné (opřené o vlastní prostředky)
 • Které 2 základní podmínky musel živnostník splňovat?
  Musel být společensky zachovalý (netrestaný za věci, které by mohly ovlivnit jeho podnikatelskou praxi), musel být odborně způsobilý.
 • Které další podmínky (kromě občanské zachovalosti a odborného vzdělání) musel živnostník splnit po zahájení podnikání?
  Musel dodržovat podmínky: dodržování ustanovení o otvírací době, o přesčasové práci, o nedělníma svátečním klidu a možném povolování vyjímek, o podmínkách výchovy a práce učňů.
 • Kdo dohlížel na dodržování živnostenského zákona?
  Ministerstvo průmylu, obchodu a živností
 • Patřil podomní obchod do sféry živnostenského zákona
  Ano, novela 1902
 • Co bylo cílem zákona proti nekalé soutěži z r. 1927?
  Zdůrazňoval principy pravdy, solidnosti a poctivosti v podnikání
 • Uveď některý z paragrafů Zákona proti nekalé soutěži.
  Nekalá reklama, nesprávné označování původu zboží, nebránění trestným činům, zneužívání podnikových značek

 • Které banky měly dominantní pozici v monarchii?
  Vídeňské peněžní ústavy
 • Jakou úlohu sehrály obchodní akciové banky při zakládání podniků?
  Získávaly v těchto podnicích vliv.
 • Co to byly ústavy lidového peněžnictví?
  Spořitelny, úvěrní družstva, občanské a živnostenské záložny, kampeličky. Soustřeďovaly se na drobné úspory, poskytování úvěrů.
 • Jmenuj ústavy lidového peněžnictví v českých zemích.
  Spořitelny, úvěrní družstva, občanské a živnostenské záložny, kampeličky
 • Jakou úlohu plnily spořitelny v ekonomice českých zemí?
  Po krachu na Vídeňské burze (1973) se velká část obyvatelstva obrátila ke stabilnějším spořitelnám
 • Kdo byl F. C. Kampelík?
  Zakladatel vesnických svépomocných penzijních družstev
 • Která banka byla nejsilnějším bankovním ústavem v českých zemích do r. 1914?
  Rakousko – uherská centrální banka.
 • Jak vznikla Živnostenská banka?
  Vznikla jako bankovní ústředí českomoravských záložen r. 1869
 • Jak vypadalo konkrétně propojení bank s průmyslem?
  Představitelé bank byly členy správních rad průmyslových podniků, a naopak představitelé prům. Podniků byly ve správních radách bank
 • Jaké kartely fungovaly v českých zemí do r. 1914?
  kartel výroby železa a železářských výrobků, cukerní, pivovarský, rafinérií nafty, přádelen bavlny, cementáren, elektrotechnický, celulózek, tabulového skla, smaltovaného nádobí, strojírenský.

 • Jaký význam mělo uvolnění poddanských vztahů v r. 1848 pro zemědělství?
  Změnila se forma a způsob hospodaření na zemědělské půdě.
 • Jak se u nás rozvíjelo zemědělské družstevnictví?
  Neúvěrní zemědělská družstva vznikala na konci 19. stol. Byla to především nákupní, prodejní a skladištní družstva. Důležitou roli sehrála také zpracovatelská družstva (družstevní pekárny, mlékárny, lihovary, mlýny)
 • Která banka zastupovala zájmy agrárního kapitálu?
  Agrární banka


[ad#ctverec]


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *