Dějiny národního hospodářství IX


VŠB-EkF - logoOtázky z Tezí k přednáškám předmětu dějiny národního hopodářství 9. část.
Verze PDF.

IX.Deformace hospodářských vztahů v 70. a 80. letech

Obsah 9. části

1. Hospodářský vývoj v 1. polovině 70. let

 • Vysvětli pojem reálný socialismus
  Měla tím být vyjádřena skutečnost, že ani demokracie v politické oblasti, ani výsledky v hospodářské oblasti nemohou být ideální, situace je těžká a složitá a velkolepé cíle socialistické dokonalosti není možno realizovat v maximální šíři.
 • Charakterizuj dokument poučení…
  Byl to jediný přípustný výklad událostí let 1967 – 1969, byla určená fakta, která se mohla uvádět, reforma byla označena za kontrarevoluci a invaze vojsk jako bratrská internacionální pomoc. Za východisko z této situace byl označena tzv. normalizace
 • Jaké úkoly stanovila pátá pětiletka pro rozvoj čs. Ekonomiky?
  Plán stanovil příznivé tempo hospodářského růstu. Preferoval zefektivnění výroby a usiloval o růst životní úrovně.
 • Charakterizuj sociální politiku v první polovině 70. let
  Stoupl počet předaných bytů, rozšířila se výstavba rodinných domků, osobní spotřeba vykazovala růst, byly zvýšeny rodinné přídavky a půjčky novomanželům, byla prodloužená mateřská dovolená, stoupl i počet automobilů.
 • Jaký byl vztah čs. Ekonomiky k RVHP v nových podmínkách v počátku 70. let
  Byl přijat Komplexní program socialistické ekonomické integrace. Program předpokládal, že se podnětem k těsnější výrobní specializaci stanou přímé vztahy.

  2. Zpomalení ve 2. polovině 70. let

 • Jaké byly vnější okolnosti plnění 6. pětiletky?
  Bylo nastaveno menší tempo růstu. Byly vyčerpány extenzívní zdroje hospodářského růstu. Bylo nutno čelit cenové explozi ve světě. Zahraničně obchodní vztahy byly nepružné.
 • Jak fungovala v období druhé poloviny 70. let čs. ekonomika?
  Byl vytvořen uzavřený hospodářský systém, vyráběl se co nejširší sortiment.
 • Jakou úlohu sehrála Charta 77 v životě Československa?
  Bylo to neformální otevřené sdružení lidí, kteří se zasazovali o respektování lidských práv u nás i ve světě.

  3. Nástup dalších pokusů o reformy v 80. letech

 • Jaké dopady měla zpomalující se ekonomika 80. let na společnost?
  Sílila nespokojenost obyvatelstva, zhoršoval se zdravotní stav obyvatelstva, rostla šedá ekonomika, podplácelo se.
 • Charakterizuj podmínky, ve kterých se plnila 7. pětiletka.
  Druhý ropný šok,v RVHP sílily desintegrační tendence, klesající úroveň čs. výrobků, rostla nespokojenost obyvatelstva, byla špatná ekologická situace, narůstala šedá ekonomika – kradlo se.
 • Jak vypadal pokus o další reformu Soubor opatření…?
  Nezdařila se a nebyla vůle jej vůbec uvést do života.
 • Jaká byla role tzv. Šedé ekonomiky v ČSR?
  Stále narůstala, odcizoval se majetek, podplácelo se, šidil se spotřebitel

  4. Perestrojka a její důsledky

 • Co bylo hlavní tezí perestrojky?
  Spojení socialismu a demokracie, potřeba urychlení ekonomického a sociálního vývoje, musí být změněna celá soustava společenských a politických vztahů.
 • Jaká byla v koncepci přestavby role demokratizace?
  Měla se stát zárukou nezvratnosti procesu přestavby
 • Co patřilo podle koncepce přestavby k prioritám ekonomického procesu?
  K prioritám patřilo: podpora vědeckotechnického pokroku, zvýraznění funkce sociální sféry, ústup od centrálního plánování, decentralizace rozhodování, samofinancování podniků, aktivní reakce na poptávku podniků.
 • Jaká byla reakce na perestrojku v Československu?
  ČSR přijalo perestrojku zdrženlivě s nedůvěrou k politickým změnám.


[ad#ctverec]


One response to “Dějiny národního hospodářství IX”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *