Přednáška z Veřejné ekonomiky


přednáška 4.11.03

Vývoj státních zásahů – 5 časových fází

 1. represe zjevného zneužívání
 2. prevence škodlivých vlivů (konec 19. stol. – 1. Světová válka)
 3. korekce vrozených nedostatků (období mezi 1. a 2. Světovou válkou)
 4. strukturální reformy (po 2. Sv. Válce)
 5. krize sociálního státu (od 80. let do současnosti)

Typologie sociálních států hlavní odlišnosti:

 1. kdo a v jakém poměru provádí sociální politiku?
 2. na koho je sociální politika orientována?
 3. jaký je směr soc. Politiky?
 4. kdo a v jakém poměru platí soc. Politiku?
 5. Jakou část z HDP představují veřejné sociální výdaje?
 6. Z jakého programu, myšlenkového konceptu vycházejí?

Typologie státu – základní modely:

 1. liberální model (individualistický přístup)
 2. sociálně demokratický model
 3. demokratický socialismus (kolektivní přístup)

ad. a) vychází z oddělení státu a společnosti, omezení státních zásahů do společenského a ekonomického dění. Je kladen důraz na trh. Má omezený rozsah veř. Služeb, je zde malá míra redistribuce příjmů a vzniká sociální nerovnováha
ad. b) uznává trh v účelném spojení s plánovaným hospodářstvím. Rozvíjí sociální služby. Je zde větší míra redistribuce příjmů. Klade se důraz na spravedlnost, solidaritu a svobodu. Snaží se zvyšovat sociální rovnost a spravedlnost.
ad. c) Východiskem je plánovaná hospodářská činnost s trhem. Je kladen důraz na hospodářskou činnost státu. Velmi se rozvíjí sociální služby a je velká míra redistribuce příjmů a společenských zdrojů. Je zde snaha o dosažení široké sociální rovnosti. Je prosazována sociální jistota. Soc. Rovnost a právo na práci.

Typologie států veřejných sociálních služeb

 1. reziduální liberální
 2. konzervativní, pracovně výkonový
 3. sociálně demokratický, institucionálně redistributivní

4 hlavní typy teorií státu

 1. pluralitní teorie
 2. teorie elit
 3. marxistická teorie
 4. korporativní teorie (korporativismus)

ad. a) zdůrazňuje tlak vykonávaný na stát ze strany širokého spektra skupin
ad. b) důraz je na moc státu z hlediska malého počtu organizovaných skupin (elit)
ad. c) zdůrazňuje nerovné třídní rozdělení příjmu a bohatství, je zde úzké propojení politického a hospodářského vedení.
ad. d) ekonomický aspekt: zakládá se na soukromém vlastnictví jako základním produktu, je kombinován s veřejnou kontrolou politický korporativismus: politická struktura, která integruje organizované socioekonomické skupiny prostřednictvím systému zastupování, korporačních vzájemných interakcí, mobilizace a sociální kontroly.

Teorie veřejné volby

Rozvíjí se od roku 1948. Reaguje na tržní selhání, zkoumá podmínky pro efektivní alokaci zdrojů za přítomností veř statků a externalit. Vede přímo k studiu netržních procedur odhalujících za této situace preference (Arrow, Schumpeter).

Přístup teorie veřejné volby je založen na 3 předpokladech:

 1. Behaviorální předpoklady
 2. Proces odhalování preferencí analogických k tržním preferencím
 3. klade si stejné otázky jako tradiční teorie cen:
  existuje rovnováha?
  Je stabilní?
  Je paretovsky efektivní?
  Jak ji lze dosáhnout?

Předmět zkoumání:

 1. teorie státu
 2. volební pravidla
 3. stranická politika
 4. byrokracie

Metodologie stejná jako u ekonomie, vychází z toho, že se člověk chová:

 1. egoisticky
 2. maximalizuje svůj zisk
 3. racionálně

Teorie veřejné volby popisuje politické rozhodování a upozorňuje na jeho slabá místa.

Přímá a nepřímá demokracie

 1. přímá demokracie
  1. nejjednodušší volební systém
  2. vynechán mezistupeň reprezentantů, rozhodnutí jsou přijímána přímo voliči
 2. nepřímá (reprezentativní) demokracie
  1. demokracie 2 politických stran
  2. demokracie více politických stran: je zde nebezpečí nekonečných cyklických voleb (nejednoznačný výsledek)
  3. optimální velikost koalic
  4. politické smlouvání (logrolling)
  5. úloha politiků
  6. stany a koalice

Hlasovací paradox

3 alternativy navzájem se vylučující X,Y,Z: voliči: V1;V2;V3

V1: X>Y>Z<X X je vítěz netranzitní uspořádání
V2: X>Z<Z>X Z je vítěz nejednoznačný výsledek
V3: X<Z>Z>X Z je vítěz nebezpečí nekonečných cyklických voleb

A>B>C<A tranzitivita

Pravidla hlasování

 1. pravidla jednomyslného konsensu
 2. většinová pravidla hlasování
  pravidlo prosté většiny
  pravidlo kvalifikované většiny
  pravidlo nadpoloviční většiny
 3. pravidlo poměrného hlasování
 4. hlasování podle počtu získaných bodů

5 responses to “Přednáška z Veřejné ekonomiky”

 1. DAVID VS GOLIATH will launch his website in a week or two.I don’t consider the challenge much of battle since I come with a track record of good ethics, common sense, and not having the NEED to sell my SOUL just to win this election.I’ll re-set the standard of the duties of a councilmember. I always remember, as a civil servant, the public and the Neighborhood Council’s are the employer. I answer to them.I’m currently with the City of LA. I can always look for another job if I’m forced to. I have enough certified skills.Ready to join the CHARGE in CD6.Respectfully,I’m David Barron

 2. ne perjithsi mire por do te doja me teper per trajtimet e flokut te thate e kacurel te lyer si ta rigjenerojme me ane te produkteve ushqimore .urime e suksese te metejshme faleminderit per mundesine

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *